Standard Fasel B.V., gevestigd te Utrecht, eigenaar van deze website, besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud en samenstelling van deze website. Desondanks kan Standard Fasel niet garanderen dat alle gegevens op deze website volledig en/of juist zijn, waardoor het gebruik ervan geheel voor uw eigen risico is. Standard Fasel verwerpt iedere aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het
gebruik en/of de al dan niet tijdelijke (on)bereikbaarheid van deze website en de daarop vermelde informatie.

Standard Fasel staat er niet voor in dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun  deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Standard Fasel behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de informatie op de website te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Standard Fasel mag in voorkomende gevallen informatie van deze website verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden.

Links naar andere sites

Deze website bevat een aantal links naar andere websites. Standard Fasel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.