Wat kenmerkt de energietransitie?

De energietransitie wordt gekenmerkt als de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. Deze overgang is belangrijk zodat de opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan zoveel mogelijk worden voorkomen. Het uitfaseren van fossiele brandstoffen levert winst op voor gezondheid, veiligheid en natuur, omdat de uitstoot van broeikasgassen door het uitfaseren van fossiele brandstoffen flink afneemt.

Hernieuwbare energie uit wind

Energietransitie in de industrie

Industriële processen die worden aangedreven met fossiele brandstoffen zorgen voor een groot deel van de uitstoot van broeikasgassen en andere schadelijke stoffen. De uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, zorgen voor het versterkt broeikaseffect. Het versterkt broeikaseffect wordt gezien als milieuprobleem. Het koolstofvrij maken van energiedragers wordt steeds belangrijker in de industriële sector, omdat de industriële sector voor een groot deel verantwoordelijk is voor broeikasgasemissies.

Het is belangrijk dat industriële processen zo energiezuinig mogelijk worden ingericht om de opwarming van de aarde te beperken. Om dit te realiseren moet het gebruik van fossiele brandstoffen zo veel mogelijk worden beperkt. Elektrificatie en/of het gebruik van alternatieve brandstoffen moeten vervolgens de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen helemaal afbouwen.

De rol van Standard Fasel

Eén van de grootste uitdagingen in de energietransitie is het verduurzamen van de industrie. Standard Fasel is koploper op het gebied van duurzame innovatie in de stoomtechniek. Wij hebben reeds jarenlange ervaring opgedaan met het verduurzamen van traditionele installaties, elektrificatie, alternatieve brandstoffen en diverse hybride vormen. Wij zijn dan ook graag uw strategisch partner om u te begeleiden in de energietransitie. Zo staat u er nooit alleen voor.

Emissiemeting

Als organisatie is het belangrijk een plan te hebben voor emissiereductie (NOx en/of CO2). Wij denken graag met u mee om te bepalen hoe de uitstoot van NOx en CO2 van uw stoominstallatie effectief gereduceerd kan worden. Het reduceren van emissies gaat meestal gepaard met een flinke besparing van energiekosten. Een investering in emissiereductie is dan ook vaak zeer rendabel.

Om te bepalen of uw installatie voldoet aan de gestelde emissie-eisen kan Standard Fasel een NOx emissiemeting uitvoeren volgens de SCIOS meetprocedures. Deze metingen moeten verplicht periodiek worden uitgevoerd. Heeft u maatregelen getroffen om het rendement van uw stoominstallatie te verbeteren? Dan laat een emissiemeting goed zien welke emissiereductie er gerealiseerd is.

Energiescan

Tijdens een energiescan brengen wij in kaart hoe met emissiereductie tegelijkertijd het rendement van uw stoominstallatie verhoogd kan worden. Door het effect van verschillende optimalisaties door te rekenen krijgt u een compleet beeld van de mogelijke rendementswinst. Bent u benieuwd of u wel het maximale uit uw stoominstallatie haalt? Neem dan contact met ons op voor een adviesgesprek!

Verhoog het rendement van uw installatie

De makkelijkste stap is vaak het verbeteren van het rendement van uw bestaande stoominstallatie. Door de efficiëntie van uw installatie te verhogen kan er veel energie bespaard worden. Minder energieverbruik betekent minder uitstoot én lagere kosten. U kunt het rendement van uw stoominstallatie bijvoorbeeld verbeteren door middel van spuiwater warmteterugwinning of het gebruik van een economiser, rookgascondensor of lucht voorverwarmer (luvo). Door de kostenbesparing zijn veel van deze toepassingen ook financieel gezien erg interessant.

Standard Fasel helpt u graag om te bepalen waar voor uw organisatie de grootste winst te behalen is. Wij doen dit aan de hand van overzichtelijke rekenmodellen. Neem contact met ons op voor meer informatie en advies.

 

Energietransitie: als er veel energie wordt opgewekt met zon pv kan dit goedkoop gebruikt worden door de procesindustrie