Op grond van de wet milieubeheer dienen alle middelgrote stookinstallaties aan de emissie-eisen van het MCPD (Europese Richtlijn voor Middelgrote Stookinstallaties) en het Activiteitenbesluit te voldoen. De eisen gelden niet alleen voor nieuwe stookinstallaties, maar voor ketels, motoren en gasturbines.

Het is mogelijk dat uw toezichthouder aanvullende of verscherpte eisen stelt betreffende de emissie-eis van uw stookinstallatie.

Conform de door SCIOS aangedragen meetprocedures worden gekalibreerde rookgasmetingen uitgevoerd. De bevindingen hiervan worden in een zogenaamde NOx meetrapportage geplaatst inclusief een “meet verklaring”.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

  • Een “site review” waarbij voorafgaand aan de uitvoering van de metingen er een meetvlakbeoordeling in de rookgasafvoer zal plaatsvinden.
  • Uitvoeren van een profielmeting, waarbij wordt aangetoond dat de afgassen ter plaatse van het meetvlak homogeen verdeeld zijn.
  • Een emissie traversiemeting. Deze meting bestaat uit drie afzonderlijke metingen waarin het zuurstof (O) en de stikstofconcentraties (NOx) op verschillende punten van het meetvlak worden gemeten en worden vastgelegd in de rapportage.
  • Een rapportage bestaande uit; de projectomschrijving, de toestelgegevens, meetvlakbeoordeling, kalibratiegas-gegevens, meetwaarden van de traversiemeting, eindresultaten van de uitgevoerde metingen, relevante aanvullende parameters.
  • Afmelding van de installatie in het SCIOS portaal en het leveren van een rapport incl. een Meet Verklaring.

Standard Fasel kan al deze werkzaamheden voor u uitvoeren, zodat uw organisatie voldoet aan de gestelde eisen uit de Activiteitenbesluit.

Wijzigingen regelgeving

De afgelopen tijd zijn er een aantal wijzigingen aangebracht in de regelgeving met betrekking tot verschillende emissie-eisen.

NOx emissie

Per 1 januari 2017 moeten alle gasgestookte ketels met een vermogen ≥ 400 kW* voldoen aan de NOx-emissie-eis van ≤ 70mg/m03 en voorzien zijn van een NOx emissiemeting conform SCIOS Scope 6.

De meetverplichting was aanvankelijk eenmalig, maar sinds december 2018 heeft de wetgever als aanvullende eis gesteld, dat het meetrapport niet ouder mag zijn dan 3 jaar en dus periodiek moet worden herhaald.

De ingangsdatum waarop aan deze meetverplichting moet worden voldaan is afhankelijk van het vermogen en de leveringsdatum van uw installatie (zie tabel).

Categorie Vermogen* Ingangsdatum
Gas gestookte installaties geïnstalleerd op of na 20-12-2018 > 1 MW 20-12-2018
Gas gestookte installaties geïnstalleerd voor 20-12-2018 1 – 5 MW 1-1-2030
Gas gestookte installaties geïnstalleerd voor 20-12-2018 > 5 MW 1-1-2025

*nominaal thermisch ingangsvermogen

Emissie-eisen installaties van 50 – 100 MWth

Voor grote stookinstallaties met een thermisch vermogen tussen de 50 en 100 MWth geldt een halfjaarlijkse meetverplichting voor zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), koolmonoxide (CO) en totaal stof (TSP).

Voorwaarde hiervoor is dat uit de geregistreerde emissie relevante parameters blijkt dat de emissiereductie techniek altijd in bedrijf is en de emissies lager dan de emissiegrenswaarde zijn. Voor zwaveldioxide (SO2) mag in bepaalde gevallen de meting worden vervangen door een zwavelgehaltebepaling van de brandstof.

Afhankelijk van uw omgevingsvergunning kan er ook een continue meetverplichting gelden.

Voor installaties die voor 14 juni 2019 in bedrijf zijn genomen, gelden de eisen vanaf 17 augustus 2021.

Meer weten over Emissiemetingen (NOx)?

Onze experts geven je graag een advies op maat!